Žlutá třída

Zuzana Šedová, Dis., spoj 1., 2. a 3. ročníku

Přinášíme krátké povídání se Zuzanou Šedovou, která bude nově vzniklou inovativní třídu jako pedagog doprovázet.

Milá Zuzko, jaký je tvůj nejkrásnější učitelský zážitek?
Těší mě vždycky sledovat žáčky, kteří s vnitřním zaujetím pracují a nevyruší je ani zvonění na přestávku. Tuto zkušenost jsme měli mnohokrát při řešení úloh v matematických prostředích pana profesora Hejného.

Kdy ses poprvé setkala se Začít spolu?
Asi před deseti lety jsem si na doporučení kolegyně koupila knihu o tomto vzdělávacím programu, který mě nadchl. Setkala jsem se na seminářích s mnoha učiteli, kteří v praxi používali některé ověřené metody. Jejich reakce mě vedly k postupnému zařazování některých prvků do své výuky.

Co ti je na tomto vzdělávacím programu nejvíce sympatické?
V první řadě je to pedagogický přístup orientovaný na dítě, které se postupně učí přebírat zodpovědnost za své učení. Práce v centrech aktivit a propojení s běžným životem i mimo školu.

Proč ses rozhodla doprovázet právě naši třídu?
Chtěla jsem podpořit otevření inovativní třídy a přispět svou dlouholetou praxí a podobným pojetím výuky.

Velmi důležitý je pro nás partnerský přístup k dětem. Absolvovala jsi k tomuto výchovnému přístupu nějaký kurz?
S paní doktorkou Nováčkovou jsem se osobně setkala poprvé v 90 letech při studiu na Vyšší odborné pedagogické škole a její přednáška mě ovlivnila již na začátku mého učitelování. Kurz Respektovat a být respektován jsem absolvovala v roce 2012.

Třída je věkově smíšená, máš s takovou různorodou skupinou nějaké zkušenosti?
Ano, působila jsem několik let na vesnických malotřídkách. Myslím si, že je společné učení ve věkově smíšené třídě obohacující jak pro žáky, tak i pro učitele.

Dětem chceme přirozenou formou přiblížit angličtinu již od první třídy. Víme, že máš s její výukou bohaté zkušenosti – jak jsi se dostala k učení angličtiny na jazykové škole?
Přijala jsem nabídku učit angličtinu předškoláky. Bavilo mě propojovat aktivní metody s výukou cizího jazyka, učit hrou. Zúčastnila jsem se několika jazykových kurzů a didaktických seminářů.

Jaké vidíš výhody v matematice dle profesora Hejného?
Konstruktivistické pojetí, které vychází z poznatků současné pedagogiky a psychologie. Žáci objevují svět matematiky v různých zajímavých prostředích při řešení různě obtížných úloh sami. Diskutují, obhajují svoje objevy a tím si osvojují hlubší porozumění v souvislostech.

Mohla bys, prosím, stručně porovnat nejrozšířenější metody výuky čtení?
Nejvíce používaná je analyticko-syntetická metoda, kterou jsme se učili číst asi všichni dříve narození. Je založena na slabikování, rozkládání a skládání slov ze slabik. Učí se současně všechny čtyři tvary písmen. Dnes bývá v některých slabikářích upravená a propojená s dalšími metodami.

V genetické metodě žáci hláskují slova, čtou po písmenech. Nejprve se učí všechna velká tiskací písmena potom malá tiskací a teprve po jejich zvládnutí psací tvary. Hlavní důraz je kladen na porozumění významu slov.

Globální metoda vychází z celku slov a vět. Žáci si zapamatovávají celá slova v propojení s obrázky.

Každé dítě je jedinečné, a pokud se během výuky objeví problémy, budeme je řešit individuálním způsobem, vhodným propojením metod tak, aby každý tuto dovednost zvládl.

Moc děkujeme 🙂